Thomas Jefferson

Risjord, Norman K. 1994. Thomas Jefferson. Madison, Wis.: Madison House.