Saint Thomas and the Greeks

Anton C. Pegis. Saint Thomas and the Greeks. Milwaukee: Marquette University Press, 1943.

Online:
Amazon